เที่ยวสงกรานต์ที่นรา

   วันที่ 13 เมษายน 2555 จังหวัดนราธิวาสจัดงานวันสงกรานต์ที่สนุกสนานขอเชิญทุกท่านเที่ยวสงกรานต์ที่นราธิวาส รับรองสนุกสนานมีผุ้คนมากหน้าหลาตา หลายเชื้อชาติศาสนา (โสภา  ทองเมือง ข่าว)

Advertisements

สพฐ.จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

         วันที่ 20มีนาคม 2555  สพฐ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ณโรงแรมอะเดรียตริก กทม.นักประชสัมพันธ์เข้าอบรมประมาณ 500 คน

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.